User Tools

Site Tools


888231-alimpe-ti-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

888231-alimpe-ti-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
888231-alimpe-ti-la-gi [2018/12/10 03:28] (current)
thaoit
Line 58: Line 58:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​B&​aacute;​o c&​aacute;​o:​ 91 Pct của c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ Kh&​ocirc;​ng tu&​acirc;​n thủ PCI</​h1>​ 
 +<​p>​Với c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ đang vật lộn để tu&​acirc;​n thủ&​nbsp;​Ti&​ecirc;​u chuẩn bảo mật dữ liệu <a href="​http://​knstech.net">​c&​ocirc;​ng nghiệp thẻ</​a>​ thanh to&​aacute;​n&​nbsp;,​ những người đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ bảo mật đủ điều kiện sẽ c&​oacute;​ nhiều nhu cầu hơn v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể cung cấp&​nbsp;​m&​atilde;​ th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o&​nbsp;​như một c&​aacute;​ch để đạt được sự tu&​acirc;​n thủ.</​p>​ 
 +<​p>​Đ&​oacute;​ l&​agrave;​ theo&​nbsp;​TokenEx&​nbsp;,​ gần đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ tổ chức một hội thảo tr&​ecirc;​n web để gi&​uacute;​p c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ hiểu r&​otilde;​ hơn về m&​atilde;​ th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o.&​nbsp;​Trong th&​ocirc;​ng c&​aacute;​o b&​aacute;​o ch&​iacute;,​ TokenEx đ&​atilde;​ chỉ ra một ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch mới của&​nbsp;&​nbsp;​SecurityScorecard&​nbsp;​cho thấy tốc độ đ&​aacute;​ng b&​aacute;​o động m&​agrave;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ kh&​ocirc;​ng chuẩn bị.&​nbsp;​N&​oacute;​ được t&​igrave;​m thấy dựa tr&​ecirc;​n ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch của 1.444 t&​ecirc;​n miền từ th&​aacute;​ng 10 năm 2017 đến th&​aacute;​ng 3 năm 2018 rằng khoảng 91 phần trăm c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ đ&​atilde;​ kh&​ocirc;​ng tu&​acirc;​n thủ Ti&​ecirc;​u chuẩn bảo mật dữ liệu c&​ocirc;​ng nghiệp thẻ thanh to&​aacute;​n,​ khiến họ gặp rủi ro từ quan điểm bảo vệ dữ liệu.</​p>​ 
 +<​p>​Theo TokenEx, tỷ lệ cao hơn c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ kh&​ocirc;​ng tu&​acirc;​n thủ&​nbsp;​Ti&​ecirc;​u chuẩn bảo mật dữ liệu c&​ocirc;​ng nghiệp thẻ thanh to&​aacute;​n&​nbsp;​c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ kết quả của việc c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty kh&​ocirc;​ng thể theo kịp c&​aacute;​c quy định thay đổi v&​agrave;​ tội phạm mạng li&​ecirc;​n tục trở n&​ecirc;​n tinh vi hơn.&​nbsp;​Do đ&​oacute;,​ n&​oacute;​ cung cấp cơ hội cho c&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ bảo mật hoặc QSAs đủ điều kiện để gi&​uacute;​p c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty x&​aacute;​c định c&​aacute;​c lỗ hổng v&​agrave;​ lỗ hổng trong việc tu&​acirc;​n thủ v&​agrave;​ đồng thời đề xuất c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p v&​agrave;​ lĩnh vực m&​agrave;​ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ c&​oacute;​ thể cải thiện.</​p>​ 
 +<​p>​Theo c&​ocirc;​ng ty, việc đạt được v&​agrave;​ duy tr&​igrave;​ tu&​acirc;​n thủ PCI DSS c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh kh&​oacute;​ khăn v&​agrave;​ tốn nhiều c&​ocirc;​ng sức, với c&​aacute;​c quy tr&​igrave;​nh kh&​aacute;​c nhau từ ng&​agrave;​nh n&​agrave;​y sang ng&​agrave;​nh kh&​aacute;​c v&​agrave;​ từ loại h&​igrave;​nh kinh doanh n&​agrave;​y sang loại h&​igrave;​nh kinh doanh tiếp theo.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng ty lưu &​yacute;​ rằng m&​atilde;​ th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o l&​agrave;​ một giải ph&​aacute;​p được biết đến đặc biệt l&​agrave;​ hiệu quả với c&​aacute;​c biện ph&​aacute;​p giảm phạm vi, nhưng n&​oacute;​ hoạt động kh&​aacute;​c với c&​aacute;​c t&​ugrave;​y chọn tu&​acirc;​n thủ truyền thống như ph&​acirc;​n đoạn v&​agrave;​ m&​atilde;​ h&​oacute;​a.&​nbsp;​Để gi&​uacute;​p c&​aacute;​c <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ</​a>​ hiểu r&​otilde;​ hơn về m&​atilde;​ th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o,​ Gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh của TokenEx, Alex Pezold, một người truy cập bảo mật đủ điều kiện trước đ&​acirc;​y,​ c&​ugrave;​ng với người đứng đầu TokenEx về c&​aacute;​c giải ph&​aacute;​p bảo mật v&​agrave;​ tu&​acirc;​n thủ to&​agrave;​n cầu John Noltensmeyer,​ gần đ&​acirc;​y đ&​atilde;​ tổ chức một hội thảo trực tuyến để thảo luận về c&​aacute;​ch người truy cập bảo mật đủ điều kiện n&​ecirc;​n tiếp cận với việc đ&​aacute;​nh gi&​aacute;​ m&​ocirc;​i trường.&​nbsp;​Hai gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh bao gồm một loạt c&​aacute;​c chủ đề bao gồm m&​atilde;​ th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o mạng v&​agrave;​ thanh to&​aacute;​n,</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
888231-alimpe-ti-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:28 by thaoit