User Tools

Site Tools


888131-oum-toub-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

888131-oum-toub-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
888131-oum-toub-la-gi [2018/12/10 03:33] (current)
thaoit
Line 56: Line 56:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​Bitcoin h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y:​ Doanh số b&​aacute;​n dầu của Venezuela bắt đầu v&​agrave;​o năm 2019;&​nbsp;​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ đầu tư b&​aacute;​n lẻ chạy theo biến động của Bitcoin</​h1>​ 
 +<​p>​Venezuela cuối c&​ugrave;​ng đ&​atilde;​ sẵn s&​agrave;​ng để chuyển sang petro để b&​aacute;​n dầu v&​agrave;​o năm tới.</​p>​ 
 +<​p>​Năm ngo&​aacute;​i,​ quốc gia n&​agrave;​y&​nbsp;&​nbsp;​đ&​atilde;​ tung ra loại&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​tiền điện tử</​a>​ của ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh,​ được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu, v&​agrave;​ng v&​agrave;​ kho&​aacute;​ng sản của quốc gia OPEC.&​nbsp;​Động th&​aacute;​i n&​agrave;​y l&​agrave;​ để đ&​aacute;​p lại những g&​igrave;​ Venezuela gọi l&​agrave;​ phong tỏa t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh của Hoa Kỳ v&​agrave;​ ch&​iacute;​nh quyền Trump.&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y sẽ cho ph&​eacute;​p ch&​uacute;​ng ta tiến tới c&​aacute;​c h&​igrave;​nh thức t&​agrave;​i trợ quốc tế mới cho sự ph&​aacute;​t triển kinh tế v&​agrave;​ x&​atilde;​ hội của đất nước ch&​uacute;​ng ta, Tổng thống của Venezuela Venezuela Nicolas Maduro n&​oacute;​i v&​agrave;​o thời điểm đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​B&​acirc;​y giờ, n&​oacute;​ đang chuẩn bị chuyển đổi ch&​iacute;​nh thức doanh số b&​aacute;​n dầu của nước n&​agrave;​y sang petro nhằm giảm thiểu sự thống trị của đồng đ&​ocirc;​ la Mỹ trong ng&​agrave;​nh,​ cũng như đa dạng h&​oacute;​a thị trường to&​agrave;​n cầu.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Trong năm 2019, ch&​uacute;​ng ta c&​oacute;​ một lịch tr&​igrave;​nh cho [dầu] được b&​aacute;​n ở petros v&​agrave;​ theo c&​aacute;​ch n&​agrave;​y tiếp tục để giải ph&​oacute;​ng ch&​uacute;​ng ta khỏi một đồng tiền m&​agrave;​ giới tinh hoa của Washington sử dụng&​rdquo;,​ Maduro, theo n&​oacute;​i&​nbsp;​Coindesk&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p>​Trở lại v&​agrave;​o th&​aacute;​ng Hai, Maduro tuy&​ecirc;​n bố nước n&​agrave;​y đ&​atilde;​ b&​aacute;​n được 735 triệu đ&​ocirc;​ la petro trong ng&​agrave;​y đầu ti&​ecirc;​n.&​nbsp;​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ bằng chứng được đưa ra để sao lưu con số đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​ mũi nhọn của bitcoin đ&​atilde;​ khiến nhiều nh&​agrave;​ đầu tư b&​aacute;​n lẻ đứng sau mức tăng kỷ lục của gần 20.000 đ&​ocirc;​ la v&​agrave;​o th&​aacute;​ng 12 năm ngo&​aacute;​i để bỏ lại ph&​iacute;​a sau.</​p>​ 
 +<​p>​Tuần trước, bitcoin&​nbsp;​đ&​atilde;​ giảm&​nbsp;​8% xuống mức thấp nhất mọi thời đại, sau khi giảm&​nbsp;&​nbsp;​37%&​nbsp;&​nbsp;​trong th&​aacute;​ng 11, lấy đi khoảng 70 tỷ USD gi&​aacute;​ trị thị trường của bitcoin.</​p>​ 
 +<p>Do đ&​oacute;,​ theo&​nbsp;​Reuters&​nbsp;,​ dữ liệu cho thấy khối lượng tại c&​aacute;​c s&​agrave;​n giao dịch tập trung v&​agrave;​o b&​aacute;​n lẻ lớn như&​nbsp;​Coinbase&​nbsp;​v&​agrave;&​nbsp;​Poloniex&​nbsp;​đ&​atilde;​ giảm lần lượt 22% v&​agrave;​ 74%, trong khi&​nbsp;​khối lượng&​nbsp;​bitFlyer&​nbsp;​của Nhật Bản&​nbsp;​giảm 47% v&​agrave;​o th&​aacute;​ng trước.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ dữ liệu cũng cho thấy khối lượng giao dịch tiền điện tử h&​agrave;​ng th&​aacute;​ng tại c&​aacute;​c s&​agrave;​n giao dịch lớn đ&​atilde;​ đạt mức $ 235,8 tỷ v&​agrave;​o th&​aacute;​ng trước.</​p>​ 
 +<​p>​Charlie Bạn đ&​atilde;​ nhận được c&​aacute;​c s&​agrave;​n giao dịch lớn hơn, chần chừ v&​agrave;​ kiếm được thị phần, với c&​aacute;​c s&​agrave;​n <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​giao dịch b&​aacute;​n lẻ</​a>​ l&​ugrave;​i lại, Charlie Hayter của CryptoCompare n&​oacute;​i.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
888131-oum-toub-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:33 by thaoit